Adres siedziby firmy:
ul. Farbiarska 35
02-862 Warszawa

tel.: 22 877 29 27
mobile: 512 349 107
fax: 22 877 19 15

NIP 527-10-27-166
REGON 011148079

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000202030, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN